Całoroczna praca parafii w latach 1999-2012

 Od lipca 1999 roku do dnia dzisiejszego parafia bierze udział we wszystkich ogólnopolskich akcjach wspierania ludzi w potrzebie. 

Współorganizuje z Radami Sołeckimi, Kołem Gospodyń Wiejskich i miejscową szkołą dożynki, festyny z loterią, wigilijne spotkania seniorów, uroczystości gminne, dekanalne oraz bale charytatywne Parafialnego Zespołu Caritas. 
W parafii stałą posługę sprawują: szafarz nadzwyczajny Komunii św., organista, kościelny, ministranci, lektorzy, osoby odpowiedzialne za ład i porządek w kościele, w kaplicy oraz na plebanii. Efektywnie działa Rada Parafialna i siedem Kół Różańcowych. 
Do współpracy zostali też pozyskani: osoba fotografująca uroczystości, kronikarz, dekorator wnętrza, liczni fundatorzy, sponsorzy z terenu parafii, gminy, kraju i zagranicy. 
Wszyscy wierni zostali zapoznani z zasadami bicia kościelnych dzwonów ze względów bezpieczeństwa. 
Za pośrednictwem „Tygodnika Parafialnego”, współredagowanego z Parafią św. Jakuba Ap. w Łebie, ks. Proboszcz wprowadził zwyczaj publikowania „Listu do Rodzin”, poprzedzającego misje, jubileusze parafii, konsekrację świątyni i kaplicy, peregrynację obrazu Chrystusa Miłosiernego. 
W każdą niedzielę czytane są przez duszpasterza „Ogłoszenia Parafialne”, dzięki którym wierni orientują się doskonale w zakresie realizacji zamierzeń planowanych z rocznym wyprzedzeniem. 
Harmonogram nabożeństw, adoracji, rekolekcji, pielgrzymek, wszystkich uroczystości, wywieszany na tablicy w kruchcie oraz drukowany w „Tygodniku Parafialnym” również sprzyja komunikacji w Kościele. 
Na tablicy ogłoszeń, obok „Kalendarium świątyni” znaleźć można „Regulamin cmentarza”, bieżące „Intencje mszalne” oraz „Ogłoszenia Parafialne”, a także aktualności z życia Kościoła w Polsce i na świecie. 
Sprawozdania z uroczystości, pielgrzymek, wycieczek, wywiady na temat działalności parafii ukazują się w lokalnej prasie i w pelplińskim „Pielgrzymie”. 
Szczegółowe rozliczenia zbieranych w parafii Miesięcznych Ofiar Rodzinnych są przedstawiane wiernym raz w miesiącu, po zakończeniu niedzielnych Mszy św. Natomiast dwa razy, w ostatnią niedzielę roku i po zakończeniu wizyty duszpasterskiej, zwanej „kolędą”, parafianie poznają przebieg wszelkich działań ks. Proboszcza: podejmowanych, wykonanych czy niezrealizowanych także plany wraz z terminarzem i wnioskami do dalszej współpracy. 
W parafii rozprowadzana jest prasa katolicka, książki, albumy, kalendarze, płyty, kasety o treści religijnej, świece i chlebki Caritas, kartki świąteczne – cegiełki z wizerunkiem świątyni. 
Ksiądz Proboszcz troszczy się w sposób szczególny o duchowe wzrastanie oraz fizyczny rozwój najmłodszych parafian, organizując dla nich ciekawe formy kulturalnego spędzania czasu wolnego od zajęć w szkole. 
W Brzeźnie oraz w Wysokiem funkcjonują od roku 2006 świetlice, które prowadzą zajęcia zgodnie z harmonogramem i regulaminem opracowanym przez wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas. 
Sponsorzy, współpracownicy, wolontariusze, małżonkowie – jubilaci, wszyscy ludzie „dobrej woli” spotykają się na każdym kroku ze słowami wdzięczności, ze strony duszpasterza, w myśl wyznawanej zasady, że „Wdzięczność jest cechą ludzi z dobrego kruszcu”. 
Za zasługi dla parafii, diecezji, otrzymują także papieskie błogosławieństwa, dyplomy, medale będące nie tylko żywym świadectwem wiary, ale stanowiące swoistą zachętę do współdziałania dla reszty wiernych.